daniellevanderwaard

studio voor tentoonstellingsontwerp, interieurontwerp en ruimtelijke communicatie

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring wil daniellevanderwaard je informeren over welke (persoons)gegevens wij verzamelen en met welk doel wij dit doen.
Dit is de versie van 18 mei 2018.

daniellevanderwaard, gevestigd aan de Rochussenstraat 43 B te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen over onze privacyverklaring of wil je één van je rechten uit de AVG uitoefenen? Neem gerust contact op met Danielle van der Waard via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Persoonsgegevens

daniellevanderwaard verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam, bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• KvK nummer
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer(s) waarmee je onze facturen betaald

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Onze website en en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op per mail of telefoon dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verzamelen je persoonsgegevens en slaan deze op om:

• Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening
• Goederen en diensten bij je af te leveren
• De overeenkomst die wij met je als klant en partners hebben financieel en administratief af te handelen
Of omdat we er wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wij bewaren je persoonsgegevens

Maar niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld en niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Wij hanteren hierbij de termijn van zeven jaar en bij projecten zeven jaar na afronding van het project. Als de wet een andere bewaartermijn voorschrijft houden wij ons aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn.

Relatiebeheer

Minimale contactgegevens die van wij van relaties ontvangen bewaren wij wellicht langer dan zeven jaar in ons adresboek. Op verzoek zullen we uiteraard je contactgegevens uit onze systemen verwijderen.

Wij delen je persoonsgegevens

Uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verkopen jouw gegevens niet.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij hebben de volgende privacy beschermende maatregelen genomen:
Wij maken geen gebruik van cookies, trackers, analytics of vergelijkbare technieken.
Wij plaatsen geen cookies, trackers of vergelijkbare technieken van derden op onze website.
Wij plaatsen ook geen social media functionaliteiten en/of advertenties op onze website.
Wij analyseren je gedrag op onze website niet en zullen alleen bij misbruik uw IP adres via onze provider proberen te achterhalen.
Web access logs bewaren wij niet langer dan 3 dagen.
Wij respecteren en moedigen het gebruik van Do Not Track, script-, advertentie-, tracker- en cookie-blockers aan. Onze website is, als je gebruik maakt van deze blockers, volledig te bezoeken.

Social media

Wij vinden privacy een human right en om dit te beschermen en controleren maken wij geen gebruik van social media en/of andere bedrijven die handelen in jouw en onze data en of je advertenties opdringen.

Mailinglijsten

Wij maken geen gebruik van mailinglijsten.

Jouw rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je verzamelen en deze gegevens in bepaalde gevallen aan te passen of te laten verwijderen. Ook kan je in bepaalde gevallen ons verzoeken om het gebruik door ons van je gegevens te stoppen of ons verzoeken om je gegevens in een machine readable formaat te verstrekken.
Om je rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail of post een verzoek sturen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld. Om aan je verzoek te kunnen voldoen kunnen wij om nadere informatie vragen om je identiteit te controleren. Je kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht.

Wij beveiligen persoonsgegevens

De bescherming van jouw gegevens nemen wij serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.